Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
4750 0d16 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
Reposted frombluuu bluuu viazoou zoou
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazoou zoou
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viazoou zoou
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viazoou zoou
8573 e3ba 390
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazoou zoou
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viazoou zoou
3676 d7ee 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix vianaiwna naiwna
7382 5112 390
Reposted fromsamuso samuso vianaiwna naiwna
0776 4d63 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
7838 7048 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viawishyouwerehere wishyouwerehere
9308 e0a3 390
Najtrudniejszy pierwszy krok
1062 7bdb 390
Ja, Olga Hepnarova 4
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl