Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0210 8138 390
1611 a6ef 390
Reposted fromproof proof vianaiwna naiwna
2102 45a9 390
Reposted fromrol rol viamalinowowa malinowowa
8085 263d 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
8002 2d81 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
Moje życie to poradnik, jak się potknąć, się nie przejąć
— WHR- #DavidMoyes
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viacytaty cytaty
2425 7bb0 390
Reposted frombillboard billboard viamalinowowa malinowowa
6533 5e67 390
Reposted fromkurorori kurorori viamalinowowa malinowowa
9015 34ed 390
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamalinowowa malinowowa
6623 d8a4 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamalinowowa malinowowa
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
2977 cafc 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamalinowowa malinowowa
4564 399a 390
Reposted fromtelewizja telewizja viamalinowowa malinowowa
9929 9c8c 390
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl