Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0603 bbb4 390
Reposted fromxanth xanth viapoolun poolun

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viapoolun poolun
5280 63e4 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapoolun poolun
5962 9c8a 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaunmadebeds unmadebeds
8862 0e63 390
Reposted fromtfu tfu viasentymentalna sentymentalna
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viatytek tytek
Reposted frommr-absentia mr-absentia viatytek tytek
1984 3824 390
Reposted fromvesania vesania vianaiwna naiwna
6352 fe94 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viawhatever18 whatever18
5032 c447 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialittleburn littleburn
4988 0565 390
Reposted fromZircon Zircon viaawakened awakened
3198 d471 390
Reposted fromluksfer luksfer viaklaudymniaa klaudymniaa
I przychodzi taki moment kiedy sama nie wiesz czego chcesz od życia. Chciałabyś cofnąć czas i zmienić bieg wydarzeń, tylko że już się nie da.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viaawakened awakened
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
8593 a8ae 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaiwna naiwna
4465 b133 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasentymentalna sentymentalna
Reposted fromgruetze gruetze viadnienie dnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl